ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
 
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (LED Finance Plc.)
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានចុះបព្ជីានៅ ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា តាមលិខិតលេខធ៧-១៣-០៧៨ ឆត ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីជា គ្រឹះស្ថានប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ បច្ចុប្បន្នមានចំនួន៥សាខាគឺ ក្រុងភ្នំពេញ, ស្រុកកៀនស្វាយ, ក្រុងតាខ្មៅ, ស្រុកអង្គស្នួល, ស្រុកពញាឭ និង គំរោងបើកសាខាតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនដូចជា ខេត្ត កណ្តាល, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តតាកែវ, ខេត្តព្រៃវែង, ខេត្តកំពង់ចាម និងបាត់ដំបង ហើយមានអតិថិជន គាំទ្រប្រមាណជាង ៦,០០០នាក់ និងមានបុគ្គលិកសរុប ជាង ១២០នាក់។

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានចុះបព្ជីានៅ ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា តាមលិខិតលេខធ៧-១៣-០៧៨ ឆត ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីជា គ្រឹះស្ថានប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ បច្ចុប្បន្នមានចំនួន៥សាខាគឺ ក្រុងភ្នំពេញ, ស្រុកកៀនស្វាយ, ក្រុងតាខ្មៅ, ស្រុកអង្គស្នួល, ស្រុកពញាឭ និង គំរោងបើកសាខាតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនដូចជា ខេត្ត កណ្តាល, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តតាកែវ, ខេត្តព្រៃវែង, ខេត្តកំពង់ចាម និងបាត់ដំបង ហើយមានអតិថិជន គាំទ្រប្រមាណជាង ៦,០០០នាក់ និងមានបុគ្គលិកសរុប ជាង ១២០នាក់។

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានចុះបព្ជីានៅ ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា តាមលិខិតលេខធ៧-១៣-០៧៨ ឆត ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីជា គ្រឹះស្ថានប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ បច្ចុប្បន្នមានចំនួន៥សាខាគឺ ក្រុងភ្នំពេញ, ស្រុកកៀនស្វាយ, ក្រុងតាខ្មៅ, ស្រុកអង្គស្នួល, ស្រុកពញាឭ និង គំរោងបើកសាខាតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនដូចជា ខេត្ត កណ្តាល, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តតាកែវ, ខេត្តព្រៃវែង, ខេត្តកំពង់ចាម និងបាត់ដំបង ហើយមានអតិថិជន គាំទ្រប្រមាណជាង ៦,០០០នាក់ និងមានបុគ្គលិកសរុប ជាង ១២០នាក់។
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានចុះបព្ជីានៅ ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា តាមលិខិតលេខធ៧-១៣-០៧៨ ឆត ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីជា គ្រឹះស្ថានប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ បច្ចុប្បន្នមានចំនួន៥សាខាគឺ ក្រុងភ្នំពេញ, ស្រុកកៀនស្វាយ, ក្រុងតាខ្មៅ, ស្រុកអង្គស្នួល, ស្រុកពញាឭ និង គំរោងបើកសាខាតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនដូចជា ខេត្ត កណ្តាល, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តតាកែវ, ខេត្តព្រៃវែង, ខេត្តកំពង់ចាម និងបាត់ដំបង ហើយមានអតិថិជន គាំទ្រប្រមាណជាង ៦,០០០នាក់ និងមានបុគ្គលិកសរុប ជាង ១២០នាក់។
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 44 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service