ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី (KREDIT Microfinance Institution Plc.)
Contact
: SORN Sothearath
Phone
: (855) 23 21 79 42 / 23 638 0002
E-mail
:
Address
: Building 71, Street163, Toul Svay Prey I, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing to the social and economic development of communities by enabling the economically active poor to improve their lives through its reliable and sustainable financial services such as loan, savings and money transfer..

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទាន បានចាប់បដិសន្ធិ នៅក្នុងឆ្នាំ 1993ក្នុងគោលបំណង ចូលរួមចំណែក ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ តាមរយៈ ការផ្តល់លទ្ធភាព ដល់ប្រជាជនក្រីក្រ ដែលសកម្ម ក្នុងផែ្នកសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីលើកកម្ពស់ កម្រិតជីវភាព របស់ពួកគេ តាមរយៈសេវាកម្ម ផ្តល់ប្រាក់ឲ្យខ្ចី សេវាកម្មទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ដែលប្រកបដោយ ជំនឿទុកចិត្ត និងមាននិរន្តភាព។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ការរីកចំរើន ព្រមទាំងការពង្រីក តំបន់ប្រតិបត្តិការបន្ថែម គ្រឹះស្ថានត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក សំរាប់បំរើការងារក្នុង មុខតំណែង និងទីតាំងការងារ ដូចខាងក្រោម៖

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី
KREDIT Microfinance Institution Plc.
Contact
: SORN Sothearath
Phone
: (855) 23 21 79 42 / 23 638 0002
E-mail
:
Address
: Building 71, Street163, Toul Svay Prey I, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing to the social and economic development of communities by enabling the economically active poor to improve their lives through its reliable and sustainable financial services such as loan, savings and money transfer..

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទាន បានចាប់បដិសន្ធិ នៅក្នុងឆ្នាំ 1993ក្នុងគោលបំណង ចូលរួមចំណែក ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ តាមរយៈ ការផ្តល់លទ្ធភាព ដល់ប្រជាជនក្រីក្រ ដែលសកម្ម ក្នុងផែ្នកសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីលើកកម្ពស់ កម្រិតជីវភាព របស់ពួកគេ តាមរយៈសេវាកម្ម ផ្តល់ប្រាក់ឲ្យខ្ចី សេវាកម្មទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ដែលប្រកបដោយ ជំនឿទុកចិត្ត និងមាននិរន្តភាព។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ការរីកចំរើន ព្រមទាំងការពង្រីក តំបន់ប្រតិបត្តិការបន្ថែម គ្រឹះស្ថានត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក សំរាប់បំរើការងារក្នុង មុខតំណែង និងទីតាំងការងារ ដូចខាងក្រោម៖

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី
KREDIT Microfinance Institution Plc.
Contact
: SORN Sothearath
Phone
: (855) 23 21 79 42 / 23 638 0002
E-mail
:
Address
: Building 71, Street163, Toul Svay Prey I, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing to the social and economic development of communities by enabling the economically active poor to improve their lives through its reliable and sustainable financial services such as loan, savings and money transfer..

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទាន បានចាប់បដិសន្ធិ នៅក្នុងឆ្នាំ 1993ក្នុងគោលបំណង ចូលរួមចំណែក ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ តាមរយៈ ការផ្តល់លទ្ធភាព ដល់ប្រជាជនក្រីក្រ ដែលសកម្ម ក្នុងផែ្នកសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីលើកកម្ពស់ កម្រិតជីវភាព របស់ពួកគេ តាមរយៈសេវាកម្ម ផ្តល់ប្រាក់ឲ្យខ្ចី សេវាកម្មទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ដែលប្រកបដោយ ជំនឿទុកចិត្ត និងមាននិរន្តភាព។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ការរីកចំរើន ព្រមទាំងការពង្រីក តំបន់ប្រតិបត្តិការបន្ថែម គ្រឹះស្ថានត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក សំរាប់បំរើការងារក្នុង មុខតំណែង និងទីតាំងការងារ ដូចខាងក្រោម៖
គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី
KREDIT Microfinance Institution Plc.
Contact
: SORN Sothearath
Phone
: (855) 23 21 79 42 / 23 638 0002
E-mail
:
Address
: Building 71, Street163, Toul Svay Prey I, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing to the social and economic development of communities by enabling the economically active poor to improve their lives through its reliable and sustainable financial services such as loan, savings and money transfer..

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទាន បានចាប់បដិសន្ធិ នៅក្នុងឆ្នាំ 1993ក្នុងគោលបំណង ចូលរួមចំណែក ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ តាមរយៈ ការផ្តល់លទ្ធភាព ដល់ប្រជាជនក្រីក្រ ដែលសកម្ម ក្នុងផែ្នកសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីលើកកម្ពស់ កម្រិតជីវភាព របស់ពួកគេ តាមរយៈសេវាកម្ម ផ្តល់ប្រាក់ឲ្យខ្ចី សេវាកម្មទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ដែលប្រកបដោយ ជំនឿទុកចិត្ត និងមាននិរន្តភាព។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ការរីកចំរើន ព្រមទាំងការពង្រីក តំបន់ប្រតិបត្តិការបន្ថែម គ្រឹះស្ថានត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក សំរាប់បំរើការងារក្នុង មុខតំណែង និងទីតាំងការងារ ដូចខាងក្រោម៖
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 48 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service