ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី (MAXIMA Microfinance Plc.)
Contact
: Mrs. Sim Soupheakna
Phone
: 017 497 205 / 023 214 240
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០០ ហើយទទួលអជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនប្រជាជនខ្មែរនៅតាមបណ្តាខេត្ត រាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc.
Contact
: Mrs. Sim Soupheakna
Phone
: 017 497 205 / 023 214 240
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០០ ហើយទទួលអជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនប្រជាជនខ្មែរនៅតាមបណ្តាខេត្ត រាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc.
Contact
: Mrs. Sim Soupheakna
Phone
: 017 497 205 / 023 214 240
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០០ ហើយទទួលអជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនប្រជាជនខ្មែរនៅតាមបណ្តាខេត្ត រាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc.
Contact
: Mrs. Sim Soupheakna
Phone
: 017 497 205 / 023 214 240
E-mail
: hr@maxima.com.kh
Address
: ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០០ ហើយទទួលអជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនប្រជាជនខ្មែរនៅតាមបណ្តាខេត្ត រាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
Copyright © 2008 - 2019 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 26 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2019 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service