ថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
 
CHHAY Y TRANSPORTATION (Chhay Y Transportation)
Contact
: លោក គឹម ច័ន្ទសេង
Phone
: 077 333 321/015 522 522
E-mail
: k_chanseng@yahoo.com.au
Address
: Trapeang Chork Village, Sangkat Prey Veng, Khan Dangkor, Phnom Penh
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
Chhay Y Transportation (ឆាយអ៊ី ដឹកជញ្ជូន)

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
CHHAY Y TRANSPORTATION
Chhay Y Transportation
Contact
: លោក គឹម ច័ន្ទសេង
Phone
: 077 333 321/015 522 522
E-mail
: k_chanseng@yahoo.com.au
Address
: Trapeang Chork Village, Sangkat Prey Veng, Khan Dangkor, Phnom Penh
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
Chhay Y Transportation (ឆាយអ៊ី ដឹកជញ្ជូន)

.

.

.


ពត៌មានចុងក្រោយ
CHHAY Y TRANSPORTATION
Chhay Y Transportation
Contact
: លោក គឹម ច័ន្ទសេង
Phone
: 077 333 321/015 522 522
E-mail
: k_chanseng@yahoo.com.au
Address
: Trapeang Chork Village, Sangkat Prey Veng, Khan Dangkor, Phnom Penh
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
Chhay Y Transportation (ឆាយអ៊ី ដឹកជញ្ជូន)
CHHAY Y TRANSPORTATION
Chhay Y Transportation
Contact
: លោក គឹម ច័ន្ទសេង
Phone
: 077 333 321/015 522 522
E-mail
: k_chanseng@yahoo.com.au
Address
: Trapeang Chork Village, Sangkat Prey Veng, Khan Dangkor, Phnom Penh
Jobs List By This Employer
ABOUT COMPANY / ORGANIZATION
Chhay Y Transportation (ឆាយអ៊ី ដឹកជញ្ជូន)
Copyright © 2008 - 2021 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 19 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2021 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service