ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Field Officer ចំនួន 22 រូប
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 22 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ និង ខេត្ត
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: ខ្មែរ
English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - October - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - May - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ( MAXIMA) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែង៖
Field Officer (មន្ត្រីតំបន់ប្រតិបត្តិការ) ចំនួន 22 នាក់
ទីតាំងការងារ៖ សាខាពារាំង01នាក់, សាខាអូររាំងឳ02នាក់, សាខាបន្ទាយមាស03នាក់, សាខាកងមាស02នាក់, សាខាអង្គតាសោម02នាក់, សាខាចោមចៅ02នាក់, សាខាព្រែកព្នៅ01នាក់, សាខាអរិយក្សត្រ01នាក់, សាខាព្រែកអញ្ចាញ02នាក់, សាខាកោះឧកញ៉ាតី01នាក់, សាខាថ្នល់ទទឺង02នាក់, សាខាតាក្តុល01នាក់, សាខាកៀនស្វាយ02នាក់

# ការងារដែលត្រូវធ្វើ
- Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities.
- Make appointment and proceed signing contract agreement with agents
- Prepare handout and loan contract document before training and working
- Collect loan contract documents from field site to Head Office
- Help support Maxima Agent for promotion
- Join for appraisal process of Maxima Agent with Field Coordinator
- Visit clients in case of late repayment.
- Inform and update situation of field site to field Manager
- Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans
- Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University Degree in Banking, Finance
- Able to handle training session for subordinate
- Must have the ability to make fair and ethical decisions in tough circumstances
- High self-motivation with strong interpersonal skills
- Must have the ability to motivate and persuade others, particularly delinquent clients to repay debt
- Abilities to communicate with local authorities and legal/court members in an articulate and professional manner
- Fluent in Khmer language and intermediate level for English language
- Computer literacy in MS Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Able to travel to provinces for field visit
- Be motivated to help people in need of financial services
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Field Officer ចំនួន 22 រូប
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 22 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ និង ខេត្ត
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: ខ្មែរ
English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - October - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - May - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ( MAXIMA) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែង៖
Field Officer (មន្ត្រីតំបន់ប្រតិបត្តិការ) ចំនួន 22 នាក់
ទីតាំងការងារ៖ សាខាពារាំង01នាក់, សាខាអូររាំងឳ02នាក់, សាខាបន្ទាយមាស03នាក់, សាខាកងមាស02នាក់, សាខាអង្គតាសោម02នាក់, សាខាចោមចៅ02នាក់, សាខាព្រែកព្នៅ01នាក់, សាខាអរិយក្សត្រ01នាក់, សាខាព្រែកអញ្ចាញ02នាក់, សាខាកោះឧកញ៉ាតី01នាក់, សាខាថ្នល់ទទឺង02នាក់, សាខាតាក្តុល01នាក់, សាខាកៀនស្វាយ02នាក់

# ការងារដែលត្រូវធ្វើ
- Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities.
- Make appointment and proceed signing contract agreement with agents
- Prepare handout and loan contract document before training and working
- Collect loan contract documents from field site to Head Office
- Help support Maxima Agent for promotion
- Join for appraisal process of Maxima Agent with Field Coordinator
- Visit clients in case of late repayment.
- Inform and update situation of field site to field Manager
- Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans
- Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University Degree in Banking, Finance
- Able to handle training session for subordinate
- Must have the ability to make fair and ethical decisions in tough circumstances
- High self-motivation with strong interpersonal skills
- Must have the ability to motivate and persuade others, particularly delinquent clients to repay debt
- Abilities to communicate with local authorities and legal/court members in an articulate and professional manner
- Fluent in Khmer language and intermediate level for English language
- Computer literacy in MS Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Able to travel to provinces for field visit
- Be motivated to help people in need of financial services
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Field Officer ចំនួន 22 រូប
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 22 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ និង ខេត្ត
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: ខ្មែរ
English
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - October - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - May - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ( MAXIMA) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែង៖
Field Officer (មន្ត្រីតំបន់ប្រតិបត្តិការ) ចំនួន 22 នាក់
ទីតាំងការងារ៖ សាខាពារាំង01នាក់, សាខាអូររាំងឳ02នាក់, សាខាបន្ទាយមាស03នាក់, សាខាកងមាស02នាក់, សាខាអង្គតាសោម02នាក់, សាខាចោមចៅ02នាក់, សាខាព្រែកព្នៅ01នាក់, សាខាអរិយក្សត្រ01នាក់, សាខាព្រែកអញ្ចាញ02នាក់, សាខាកោះឧកញ៉ាតី01នាក់, សាខាថ្នល់ទទឺង02នាក់, សាខាតាក្តុល01នាក់, សាខាកៀនស្វាយ02នាក់

# ការងារដែលត្រូវធ្វើ
- Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities.
- Make appointment and proceed signing contract agreement with agents
- Prepare handout and loan contract document before training and working
- Collect loan contract documents from field site to Head Office
- Help support Maxima Agent for promotion
- Join for appraisal process of Maxima Agent with Field Coordinator
- Visit clients in case of late repayment.
- Inform and update situation of field site to field Manager
- Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans
- Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- University Degree in Banking, Finance
- Able to handle training session for subordinate
- Must have the ability to make fair and ethical decisions in tough circumstances
- High self-motivation with strong interpersonal skills
- Must have the ability to motivate and persuade others, particularly delinquent clients to repay debt
- Abilities to communicate with local authorities and legal/court members in an articulate and professional manner
- Fluent in Khmer language and intermediate level for English language
- Computer literacy in MS Word, Excel, Power-Point, Internet and E-mail
- Able to travel to provinces for field visit
- Be motivated to help people in need of financial services
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2021 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 24 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2021 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service